Skärgårdsliv på Svartsö

 
 

Skärgårdsliv på Svartsö (SPS) bildades 1995. Med sina 120 medlemmar är SPS den största av öns ideella intresseföreningar.


Föreningens övergripande mål är att Svartsö får behålla skärgårdsöns unika kulturlandskap, flora och fauna. Genom sparsam exploatering har Svartsö fram till våra dagar fått behålla sitt unika jordbrukslandskap och kulturbygd med byar och samfälligheter.


Men skärgårdslandskapet kan inte bevaras på konstlad väg, Ön måste leva och utvecklas för att bygden skall få behålla sina öppna ängar, tillgängliga stränder och inte minst de fast- och deltidsboendes försörjningsmöjligheter. Föreningen verkar därför att öns resurser användes på ett sätt som balanserar möjligheter till försörjning, bostäder, kommunal service och de boendes och tillresandes rekreationsintressen.


Konkret innebär detta att:


  1. all bebyggelse sker varsamt, i begränsad omfattning och i första hand i anslutning till befintlig bebyggelse

  2. näringslivet/sysselsättningen stimuleras och inriktas på verksamheter som inte äventyrar landskapets karaktär

  3. bebyggelse och verksamheter inte tillåts öka belastningen på det ekologiska systemet eller slitaget på naturen

  4. besöksnäringen begränsas eller utformas så att man kan undvika nedskräpning och ordningsproblem

  5. allemansrätten inte utnyttjas i kommersiellt syfte till förfång för natur och grannar


Uppbackad av en aktiv medlemskår med gemensamma övergripande värderingar arbetar SPS:s styrelse nära kommunen för att uppnå detta.

 

Syfte och mål

Föreningen

Grundad                       1995

Antal medlemmar          120 

Ordförande                    Allan Gustafsson

Organisationsnummer    814000-0863

Postgironummer:           1565936-0